5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

 

263 total views, no views today

การแสดงธง

การแสดงธง

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 35 [พิธีเปิด]ประจำปี 2554 ได้จัดงานขึ้นระหว่าง วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2554   ภาพจาก  : http://www.bloggang.com

349 total views, no views today

ติดตามงานกีฬากรีฑาคณะสีภายใน

ติดตามงานกีฬากรีฑาคณะสีภายใน

271 total views, no views today

ฝ่ายชะลอน้ำ ฝ่ายแม้ว

ฝ่ายชะลอน้ำ ฝ่ายแม้ว

โครงการตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับ วิศวกรรม แบบพื้นบ้าน ฝายแม้วเป็นฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอกหมู โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่นกิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธาร หรือทางน้ำเล็กๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่จะพื้นที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้          

ภาพประกอบ:http://www.energythai.com


อ้างอิงเพิ่มเติม
http://krugoo.com/585

1,905 total views, 6 views today

23ตุลาคม วันปิยะมหาราช

พระมหากษัตริย์ผู้มีคุณต่อแผ่นดิน สร้างชาติ มองไกล จวบจนคนไทย เป็นไทย ไม่น้อยหน้าชาติใด   พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นี้      ขอร่วมพลังคนไทยทุกคน   ร่วมน้อมรำลึกพระคุณอันยื่งใหญ่นี้ของพระองค์ท่านอีกครั้ง  “ 23ตุลาคม วันปิยะมหาราช ของทุกปี”

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ประการที่หนึ่ง  คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไท

และในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ      ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช”  หรือพระพุทธเจ้าหลวง 

พระพุทธเจ้าหลวง

ประชาชนในพระองค์

ประกาศเลิกทาส

สร้างชาติให้พัฒนา การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ

พระฉายาลักษณ์ พระมเหสีเทวี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม ในรัชกาลที่๕

ทรงรักและเอ็นดูพระโอรส พระธิดาทุกพระองค์

พระองค์มองการไกลเรื่องการศึกษา ส่งพระโอรสศึกษาต่อต่างประเทศอย่างหลากหลายสาขาวิชา

สื่อสารโทรเลข -ติดต่อพระโอรส

ติดตามเยื่ยมเยือนพระโอรส ในการศึกษาต่อต่างประเทศ 

การติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ มองไกล   เสด็จประพาสยุโรป

ปี พ.ศ. 2442 ภาพกับเจ้าชายวัลดิมาร์แห่งเดนมาร์ก

ภาพกับเจ้าหญิงมารี ออเล-อง สายฝรั่งเศส

เทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

การแต่งกายวันปิยะมหาราช ให้ใช้เครื่องแบบปกติขาว ประดับแพรแถบย่อและสวมหมวก

นักเรียน นักศึกษาร่วมถวายบังคม

รวบรวมข้อมูลโดย.. นายวีระชัย  จันทร์สุข

739 total views, no views today

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63ปี2556

ติดตามเว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63  ปี2556

โลโก้……ในปีนี้ ส่วนกลาง


ลิงค์เว็บส่วนกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556   www.sillapa.net/home/

****************************************

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ภาคเหนือ ครั้งที่ 63
ที่…….จังหวัดเพชรบูรณ์  18-20 ธันวาคม 2556 

ลิงค์เว็บ

เกณฑ์การแข่งขัน

โปรแกรมจัดการแข่งขัน

ข้อมูลที่พัก Excel   File  Zip

 

462 total views, no views today

การประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

จัดทำขึ้นใช้ประกอบเป็นแนวทางประเมินเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่

************************************************

ประเมินผลการดำเนินงาน
1. สังเกต สอบถาม (ติดตาม กระตุ้น ตรวจสอบ )
2. แบบประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
การประเมินผลกิจกรรม
1. เมื่อสิ้นภาคเรียนให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้น การประเมินกิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมฯ อย่างน้อย 8ชั่วโมง/ภาคเรียน(15ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมฯ อย่างน้อย 10ชั่วโมง/ภาคเรียน(20ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2. ให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้น สรุปจำนวนชั่วโมงลงในสมุดบันทึกความดีนักเรียนและตัดสินประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่านกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมฯ ดังนี้
ผ่าน(ผ.) หมายถึง ผู้มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ไม่ผ่าน(มผ.) หมายถึง ผู้มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3. เรียบเรียงลำดับเอกสาร รายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ของครูที่ปรึกษา ดังนี้
3.1 บันทึกข้อความ รายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ระดับห้องเรียน
3.2 ใบรายชื่อนักเรียน นับจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนทำกิจกรรมในภาคเรียนและผลการประเมินผ่าน(ผ.)/ไม่ผ่านกิจกรรม(มผ.)
3.3 เอกสารร่องรอยความพยายาม การทำงานหรือการทำกิจกรรมอื่นๆ (ถ้ามี)
4. ส่งเอกสารรายงานสรุปผลกิจกรรม งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หมายเหตุ
* ก่อนการตัดสินผลการประเมินนักเรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้มีการซ่อมเสริมกิจกรรม โดยครูที่ปรึกษา เรียกนัดหมาย ปรับและซ่อมเสริมกิจกรรมอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล
* เมื่อได้ดำเนินการซ่อมเสริมกิจกรรมแล้ว นักเรียนไม่ผ่านหรือนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ให้ตัดสินไม่ผ่านกิจกรรม(มผ.)ให้บันทึกสรุปผลซ่อมเสริม บันทึกพฤติกรรมสรุปแจ้งกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส่งต่อแจ้งตามลำดับต่อไป

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 

534 total views, no views today