กระบวนทางปัญญา

กระบวนทางปัญญา โดย… ศ.นพ.ประเวศ วะสี ๑.ฝึกสังเกต สังเกตในสิ่งที่เราเห็น หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ไปดูนก ดูผีเสื้อ หรือในการทำงาน การฝึกสังเกตจะทำให้เกิดปัญญามาก โลกทรรศน์ และวิธีคิดสติ – สมาธิ จะเข้ามีผลต่อการสังเกตและสิ่งที่สังเกต    ๒.ฝึกบันทึก เมื่อสังเกตอะไรแล้วควรฝึกบันทึก โดยจะวาดรูปหรือบันทึกข้อความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ละเอียดมากน้อยตามวัย และตามสถานการณ์การบันทึก เป็นการพัฒนาปัญญา ๓.ฝึกการนำเสนอต่อที่ประชุม เมื่อมีการทำงานกลุ่ม เราไปเรียนรู้อะไรมาบันทึกอะไรมา จะนำเสนอให้เพื่อนหรือครูรู้เรื่องได้อย่างไร ก็ต้องฝึกการนำเสนอการนำเสนอได้ดี จึงเป็นการพัฒนาปัญญาทั้งของผู้นำเสนอ และของกลุ่ม ๔.ฝึกการฟัง ถ้ารู้จักฟังคนอื่นก็จะทำให้ฉลาดขึ้น โบราณเรียกว่าพหูสูต บางคนไม่ได้ยินคนอื่นพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตัวเอง หรือมีความฝังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเรื่องอื่นเข้าไม่ได้ …Read Me

16 total views, 1 views today

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” …Read Me

65 total views, 1 views today

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล   29 total views, 3 views …Read Me

29 total views, 3 views today

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา 1.เวลาเรียนมากเกินไป   ใช้กันวันละ 7 ชั่วโมง …Read Me

193 total views, 7 views today

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง กลับไปอ่านดูหนังสือเก่าๆ…….   วิชาหน้าที่พลเมืองหายไปไหน….ใครทำหายไป….ใครรับผิดชอบ  ไม่ต้องไปค้นกันหรอก …Read Me

312 total views, 17 views today

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

คสช.พื้นค่านิยมพื้นฐาน12ประการ  ให้เป็นค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง  แล้วค่านิยมพื้นฐาน 12 …Read Me

132 total views, 5 views today

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อน …Read Me

56 total views, 4 views today

สามัคคี

สามัคคี

สามัคคี สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน …Read Me

47 total views, 5 views today

สะอาด

สะอาด

สะอาด  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ …Read Me

40 total views, 4 views today

สุภาพ

สุภาพ

สุภาพ  สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน …Read Me

45 total views, 3 views today

มีวินัย

มีวินัย

มีวินัย  มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ …Read Me

46 total views, 6 views today

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ …Read Me

86 total views, 8 views today

ประหยัด

ประหยัด

ประหยัด  ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน …Read Me

47 total views, 3 views today