กระบวนทางปัญญา

กระบวนทางปัญญา โดย… ศ.นพ.ประเวศ วะสี ๑.ฝึกสังเกต สังเกตในสิ่งที่เราเห็น หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ไปดูนก ดูผีเสื้อ หรือในการทำงาน การฝึกสังเกตจะทำให้เกิดปัญญามาก โลกทรรศน์ และวิธีคิดสติ – สมาธิ จะเข้ามีผลต่อการสังเกตและสิ่งที่สังเกต    ๒.ฝึกบันทึก เมื่อสังเกตอะไรแล้วควรฝึกบันทึก โดยจะวาดรูปหรือบันทึกข้อความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ละเอียดมากน้อยตามวัย และตามสถานการณ์การบันทึก เป็นการพัฒนาปัญญา ๓.ฝึกการนำเสนอต่อที่ประชุม เมื่อมีการทำงานกลุ่ม เราไปเรียนรู้อะไรมาบันทึกอะไรมา จะนำเสนอให้เพื่อนหรือครูรู้เรื่องได้อย่างไร ก็ต้องฝึกการนำเสนอการนำเสนอได้ดี จึงเป็นการพัฒนาปัญญาทั้งของผู้นำเสนอ และของกลุ่ม ๔.ฝึกการฟัง ถ้ารู้จักฟังคนอื่นก็จะทำให้ฉลาดขึ้น โบราณเรียกว่าพหูสูต บางคนไม่ได้ยินคนอื่นพูด เพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตัวเอง หรือมีความฝังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเรื่องอื่นเข้าไม่ได้ …Read Me

14 total views, 1 views today

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” …Read Me

58 total views, 1 views today

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล   23 total views, no …Read Me

23 total views, no views today

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา 1.เวลาเรียนมากเกินไป   ใช้กันวันละ 7 ชั่วโมง …Read Me

151 total views, no views today

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง กลับไปอ่านดูหนังสือเก่าๆ…….   วิชาหน้าที่พลเมืองหายไปไหน….ใครทำหายไป….ใครรับผิดชอบ  ไม่ต้องไปค้นกันหรอก …Read Me

211 total views, 7 views today

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

คสช.พื้นค่านิยมพื้นฐาน12ประการ  ให้เป็นค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง  แล้วค่านิยมพื้นฐาน 12 …Read Me

115 total views, 1 views today

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อน …Read Me

45 total views, 1 views today

สามัคคี

สามัคคี

สามัคคี สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน …Read Me

36 total views, no views today

สะอาด

สะอาด

สะอาด  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ …Read Me

32 total views, no views today

สุภาพ

สุภาพ

สุภาพ  สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน …Read Me

35 total views, no views today

มีวินัย

มีวินัย

มีวินัย  มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ …Read Me

31 total views, no views today

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ …Read Me

59 total views, 2 views today

ประหยัด

ประหยัด

ประหยัด  ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน …Read Me

42 total views, 2 views today