โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนสุจริต เป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน   เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณลักษณะที่สาคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ     โรงเรียนสุจริตhttp://www.whiteobec.org   *การพัฒนานวัตกรรม สุจริตธรรมนำไทย โดยดร.พิธาน พื้นทอง *วิกฤตการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย โดยนายภาส ภาสสัทธา *การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต โดยผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุ *แนวทางการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย *แนวทางการจัดกิจกรรมระดับประถมศึกษา *แนวทางการจัดกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 52 total …Read Me

52 total views, 2 views today

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนมาตรฐานสากล   20 total views, no …Read Me

20 total views, no views today

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา

สิ่งที่น่าเบื่อในหลักสูตรการศึกษา 1.เวลาเรียนมากเกินไป   ใช้กันวันละ 7 ชั่วโมง …Read Me

136 total views, 8 views today

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง กลับไปอ่านดูหนังสือเก่าๆ…….   วิชาหน้าที่พลเมืองหายไปไหน….ใครทำหายไป….ใครรับผิดชอบ  ไม่ต้องไปค้นกันหรอก …Read Me

181 total views, 2 views today

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

ค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง

คสช.พื้นค่านิยมพื้นฐาน12ประการ  ให้เป็นค่านิยมของคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง  แล้วค่านิยมพื้นฐาน 12 …Read Me

99 total views, 2 views today

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ

มีน้ำใจ มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อน …Read Me

40 total views, no views today

สามัคคี

สามัคคี

สามัคคี สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน …Read Me

33 total views, 2 views today

สะอาด

สะอาด

สะอาด  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ …Read Me

28 total views, no views today

สุภาพ

สุภาพ

สุภาพ  สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน …Read Me

32 total views, 1 views today

มีวินัย

มีวินัย

มีวินัย  มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ …Read Me

27 total views, 1 views today

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ …Read Me

46 total views, 1 views today

ประหยัด

ประหยัด

ประหยัด  ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน …Read Me

39 total views, 2 views today

ขยัน

ขยัน

ขยัน ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อดทน …Read Me

35 total views, no views today