เกณฑ์การให้คะแนน ปี2555 แข่งขันทักษะการจัดการค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รายละเอียด……

4. เกณฑ์การให้คะแนน

4.1 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

1) ความถูกต้องและประสิทธิภาพใช้งาน 75 คะแนน

1.1 ขนาด รูปแบบ การผูกเงื่อนและประสิทธิภาพใช้งานของเสาธงลอย 10 คะแนน

1.2 การกางเต็นท์ การผูกเงื่อน ทิศทางของเต็นท์ 10 คะแนน

1.3 ทักษะการใช้ การเก็บรักษาและที่วางเครื่องมือ 10 คะแนน

1.4 การหุงข้าว อาหารชาวค่าย 10 คะแนน

1.5 เตา ที่วางถ้วยจานชาม 10 คะแนน

1.6 รูปแบบ สัดส่วนของรั้วและประตูค่าย 10 คะแนน

1.7 รูปแบบ ประสิทธิภาพใช้งานของเพิงกันแดดฝน 10 คะแนน

1.8 การจัดสุขาภิบาลในค่าย 5 คะแนน

2) ความเรียบร้อย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน

1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดค่ายพักแรม 5 คะแนน

2 ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5 คะแนน

3) ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม เครื่องแบบ 10 คะแนน

3.1 บทบาทของหัวหน้าทีม การวางแผน การสั่งงาน  ความร่วมมือของสมาชิกตั้งแต่เริ่มวางแผนจนสิ้นสุด 5 คะแนน

3.2 การแต่งเครื่องแบบ ความมีวินัยและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ 5 คะแนน

4) เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง 5 คะแนน

4.1 เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 5 คะแนน

4.2 เสร็จเลยเวลาที่กำหนด ตัดคะแนน 1 คะแนน/ 2 นาที

4.2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนนร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

คะแนนร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

คะแนนร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6. คณะกรรมการตัดสิน

จำนวนอย่างน้อย 5 คน

คุณสมบัติของกรรมการ

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

- ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ้นไป

- ครูผู้สอนยุวกาชาดโดยผ่านการฝีกอบรมหลักสูตรผู้นำขึ้นไป

- ครูผู้สอนผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยขึ้นไป

- กรรมการอย่างน้อย 1 คนควรผ่านการอบรมวิชาการบุกเบิกหรือมีประสบการณ์ในการสร้างงานบุกเบิกและการจัดค่ายพักแรม

ข้อควรคำนึง

- กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

- กรรมการควรมาจากสถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่ที่หลากหลาย

- กรรมการควรให้การเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันและผู้ชนะในลำดับที่ 1 – 3

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ

7.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 – 3 จากการแข่งขันระดับภาค จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

7.2 ในกรณีที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ดูทีมที่ได้คะแนนข้อที่ 1

ถ้าคะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนรวมข้อที่ 1 และ 2 ทีมใดคะแนนมากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ดูคะแนนข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก

8. คำแนะนำสำหรับกรรมการ

1. จัดเตรียมและกำหนดพื้นที่ให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมห่างกันพอสมควร และมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 60 ตารางเมตร ก่อนให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด ควรตรวจนับอุปกรณ์ให้

เป็นไปตามกติกาเสียก่อน แล้วจึงอนุญาตให้นำอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจนับแล้วเข้าไปในพื้นที่แข่งขัน

2. จัดเตรียมใบงานและ ฟืนให้ผู้เข้าแข่งขันในขนาดและจำนวนที่เท่ากัน

3. แจกใบงานพร้อมอุปกรณ์ตามข้อ 2 ให้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกัน เสร็จแล้วเป่า  นกหวีดเริ่มจับเวลา 3 ชั่วโมง ให้เริ่มการแข่งขัน

4. ไม้ไผ่ที่นำมาใช้ในการแข่งขันต้องไม่มีการทำเครื่องหมายใด ๆ หากมีรอยขีด

หรือทำเครื่องหมายใด ๆ ไว้ ให้ตัดคะแนนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

5. สังเกตการปฏิบัติงาน การสั่งงาน การวางแผน ความเป็นผู้นำผู้ตาม

6. การให้คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้พิจารณาจากการจัดวางตำแหน่งของ

องค์ประกอบค่าย การตกแต่งรั้ว ประตู เตา การประกอบอาหาร ที่วางช้อนจานชาม ที่วางเครื่องมือ เพิงพัก เสาธงลอย การรับประทานอาหาร การจัดเก็บ และอื่น ๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่จัดเตรียมมาตามกติกา หากมีการนำอุปกรณ์อื่นมาเพิ่มเติม ต้องเป็นวัสดุธรรมชาติที่ต้องนำมาจัดทำขึ้นทำในขณะที่แข่งขันเท่านั้น

7. กรรมการไม่ควรให้คะแนนวัสดุตกแต่งประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ รูป หรือป้ายสำเร็จรูป

8. การตรวจให้คะแนนเครื่องแบบให้ดำเนินการพร้อมกับการตรวจอุปกรณ์ก่อนเริ่มการแข่งขัน

9. คณะกรรมการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์

10. รวบรวมคะแนน สรุปผลการแข่งขัน และให้คำแนะนำเติมเต็มแก่ผู้เข้าแข่งขัน

By……Weerachai     scoutshare@gmail.com

1,222 total views, 2 views today

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.